Dvacatero bezpečné domácnosti

Dvacatero bezpečné domácnosti

 1. Nenechávejte otevřený oheň bez dozoru.
 2. Neodcházejte od vaření k jiným činnostem.
 3. Nekuřte v posteli či v křesle, jste-li unaveni.
 4. Dokonale uhaste nedopalky a zápalky.
 5. Udržujte volné únikové cesty a východy nejen na schodištích a chodbách, ale i ve sklepích a garážích.
 6. Zejména v bytových domech udržujte volný přístup k hasicím přístrojům a vnitřnímu požárnímu vodovodu s nástěnným hydrantem.
 7. Udržujte volný přístup k hlavnímu uzávěru vody, plynu, produktovodu, ústřednímu topení a vypínači elektrické energie.
 8. Hořlavé kapaliny udržujte v obalech pro ně určených.
 9. Pevná paliva ukládejte oddělené od jiných druhů paliv, nebo hořlavých a hoření podporujících látek.
 10. Nevychladlý popel ukládejte do nehořlavých uzavíratelných nádob.
 11. U látek majících sklon k samovznícení (např. uhlí) sledujte, zda nedochází k samovznícení.
 12. Hořlavé kapaliny se nesmí ukládat ve společných a sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Povoleno je uskladnění max. 40 litrů látky na jeden spotřebič v nerozbitném obalu, pokud slouží k vytápění těchto objektů.
 13. V garáží se smí skladovat maximálně 40 litrů PHM pro osobní automobil, 80 litrů pro nákladní automobil a 20 litrů olejů pro jedno garážové stání.
 14. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (propan-butan, acetylen, kyslík atd.) umisťujte na snadno přístupných dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech.
 15. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nikdy neumisťujte v prostorách pod úrovní terénu, v garážích, světlících, kotelnách, místnostech pro spaní, společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.
 16. Dodržujte návody a doporučení výrobců zařízení a spotřebičů.
 17. Dodržujte bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých předmětů, stavebních konstrukcí a podlah.
 18. Zabezpečte pravidelné kontroly, čištění a revize komínů, spalinových cest, spotřebičů, elektrických a plynových zařízení. Spotřebiče používejte jen k účelu, pro který byly vyrobeny.
 19. Při odchodu z domova zhasněte světla, vypněte elektrické a plynové spotřebiče, uhaste otevřený oheň, zavřete okna a vodu.
 20. Instalujte do bytu a rodinného domu detektor kouře a hasicí přístroj s hasební schopností alespoň 34A.